คำถามที่พบบ่อย

Q: พิมพ์ใบชำระเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?
A: ตรวจสอบว่าเครื่องพิวเตอร์ของท่าน สามารถเปิดไฟล์ประเภท Portable Document File (PDF) ได้หรือไม่ หากไม่ได้ กรุณาดาวน์โหลด Adobe Reader ที่ https://get.adobe.com/reader/

Q: จำเป็นต้องกรอกอีเมลในขั้นตอนการสมัครหรือไม่?
A: จำเป็น และต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริง เนื่องจากระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปยังอีเมลที่กรอก รวมถึงกรณีผู้สมัครลืมรหัสประจำตัวผู้สมัคร ระบบก็จะส่งข้อมูลไปยังอีเมลดังกล่าว

Q: หากต้องการสมัครมากกว่า 1 ประเภท ต้องทำรายการแยกกันหรือไม่?
A: ไม่จำเป็น ผู้สมัคร/ผู้ปกครองสามารถทำรายการเพียงครั้งเดียวได้ โดยเลือกประเภทที่ต้องการสมัครพร้อมกัน (สามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 ประเภทพร้อมกัน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารของท่านเอง

Q: หากต้องการสมัครมากกว่า 1 ประเภท ต้องทำอย่างไร?
A: กรณียังไม่ได้ทำการสมัคร สามารถเลือกมากกว่า 1 ประเภทในขั้นตอนการสมัครได้เลย หากทำการสมัครแล้ว ให้ใช้เมนู "แก้ไข > เพิ่มวิชาที่สอบ" เพื่อทำการสมัครเพิ่มเติม

Q: หากนักเรียนเรียนแบบ Home School ต้องกรอกชื่อโรงเรียนอย่างไร?
A: กรอกชื่อโรงเรียนเป็น "จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว"

Q: หากต้องการยกเลิกใบชำระเงิน/ยกเลิกวิชาที่สมัครสอบ สามารถทำได้หรือไม่?
A: หากยังไม่ได้ชำระเงินให้ติดต่อ noc@bodin.ac.th โดยใช้อีเมลที่กรอกมาในขั้นตอนการสมัครเพื่อให้แอดมินทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรณีที่ชำระเงินแล้วระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ (ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ)

Q: จะต้องใช้หลักฐานใดในการสมัครสอบบ้าง?
A: ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการสมัคร ผู้สมัคร/ผู้ปกครองสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์และชำระเงินผ่านธนาคารได้ทันที

Q: สามารถชำระเงินผ่านช่องทางใดได้บ้าง?
A: สามารถชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทย (เคาน์เตอร์, ATM, ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) และธนาคารที่ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (เฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น) โดยสามารถศึกษาธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้จากธนาคารแห่งประเทศไทย

Q: หลังจากชำระเงินแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร?
A: หลังจากชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้รอประมาณ 2-3 วันทำการ ซึ่งโรงเรียนจะตรวจสอบสถานะการชำระเงินกับธนาคาร โดยสามารถติดตามผลการชำระเงินที่ได้เมนู "ตรวจสอบ > ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน/สถานะการชำระเงิน"

Q: หากจะจ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารชำระเงินออกมาหรือไม่?
A: ไม่จำเป็น สามารถใช้ Mobile Banking Application สแกน QR Code ในเอกสารชำระเงินและชำระเงินได้ทันที อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หลังชำระเงินแล้ว

Q: จะรู้ได้อย่างไรว่ามีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว?
A: สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู "ตรวจสอบ > ตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบ" โดยระบบจะปรากฏเมนู "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" ของแต่ละประเภทการสอบเพิ่มขึ้นมา

Q: วันสอบต้องเตรียมหลักฐานใดมาบ้าง?
A: ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากเมนู "ตรวจสอบ > ตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบ" และนำมาแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบในวันสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบให้ตรงกับประเภทที่เข้าสอบครั้งนั้น ๆ

Q: ที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ สามารถมาสมัครที่โรงเรียนได้หรือไม่?
A: ผู้สมัคร/ผู้ปกครองสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยโรงเรียนจะมีคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์บริการในวัน-เวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:45 ถึง 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Q: หากข้อมูลชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าสอบที่กรอกไปไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร?
A: ผู้สมัคร/ผู้ปกครองติดต่อ noc@bodin.ac.th โดยใช้อีเมลที่กรอกมาในขั้นตอนการสมัครเพื่อให้แอดมินทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

Q: หากข้อมูลที่อยู่ที่กรอกไปไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร?
A: ผู้สมัคร/ผู้ปกครองทำการแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง ที่เมนู "แก้ไข > แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร"

Q: หากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ ระบบไม่ปรับสถานะการชำระเงินเป็นชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือไม่มีเมนูพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ จะต้องทำอย่างไร?
A: ให้ผู้สมัคร/ผู้ปกครอง ติดต่อสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ในวัน-เวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:45 ถึง 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Q: หากชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเกิดปัญหา ต้องใช้หลักฐานการชำระเงินอย่างไรในการติดต่อโรงเรียน?
A: หากชำระเงินผ่านช่องทาง ATM ให้ใช้สลิปการทำการรายการที่เครื่องพิมพ์ออกมาให้เมื่อทำรายการสำเร็จ ส่วนช่องทาง Internet Banking กรุณาจับภาพหน้าจอ (Capture Screen) เมื่อถึงขั้นตอนการทำรายการสำเร็จไว้ และช่องทาง Mobile Banking ให้ใช้สลิปอิเล็กทรอนิกส์ที่แอปพลิเคชันบันทึกลงในโทรศัพท์เมื่อทำรายการสำเร็จ

Q: หากสมัครสอบ และจ่ายเงินแล้ว ไม่สะดวกมาสอบ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่?
A: โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

Q: หากสมัครไว้แล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนด จะขอชำระเงินในวันสอบได้หรือไม่?
A: โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระเงินเกินกำหนดทุกกรณี

Q: หากกรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัครเป็นของผู้ปกครอง จะสามารถแก้ไขให้เป็นเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครได้หรือไม่?
A: ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากระบบยึดถือเลขประจำตัวประชาชนเป็นคีย์หลักคู่กับเลขประจำตัวผู้สมัคร จึงไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้