คำถามที่พบบ่อย

Q: หากต้องการสมัครมากกว่า 1 ประเภท ต้องทำรายการแยกกันหรือไม่?
A: ไม่จำเป็น ผู้สมัคร/ผู้ปกครองสามารถทำรายการเพียงครั้งเดียวได้ โดยเลือกประเภทที่ต้องการสมัครพร้อมกัน (สามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 ประเภทพร้อมกัน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารของท่านเอง

Q: จะต้องใช้หลักฐานใดในการสมัครสอบบ้าง?
A: ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการสมัคร ผู้สมัคร/ผู้ปกครองสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์และชำระเงินผ่านธนาคารได้ทันที

Q: หลังจากชำระเงินแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร?
A: หลังจากชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้รอประมาณ 2-3 วันทำการ ซึ่งโรงเรียนจะตรวจสอบสถานะการชำระเงินกับธนาคาร โดยสามารถติดตามผลการชำระเงินที่ได้เมนู "ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน"

Q: จะรู้ได้อย่างไรว่ามีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว?
A: สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน" โดยระบบจะแสดงข้อความว่า ได้รับข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และจะปรากฎเมนู "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" เพิ่มขึ้นมา

Q: วันสอบต้องเตรียมหลักฐานใดมาบ้าง?
A: ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากเมนู "ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน" และนำมาแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบในวันสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบให้ตรงกับประเภทที่เข้าสอบครั้งนั้น ๆ

Q: ที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ สามารถมาสมัครที่โรงเรียนได้หรือไม่?
A: ผู้สมัคร/ผู้ปกครองสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยโรงเรียนจะมีคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์บริการในวัน-เวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:45 ถึง 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Q: ไม่สะดวกไปธนาคาร จะสามารถมาชำระเงินที่โรงเรียนได้หรือไม่?
A: เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง โรงเรียนขอความร่วมมือผู้สมัคร/ผู้ปกครอง ชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทย ได้แก่ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา, ตู้ ATM หรือ KTB Netbank อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร/ผู้ปกครอง ธนาคารกรุงไทยได้จัดบริการรับชำระที่โรงเรียนทุกวันศุกร์ เวลา 13:00 - 15:30 น. ในช่วงที่เปิดรับสมัคร

Q: หากข้อมูลที่กรอกไปไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร?
A: หากข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง กรณีชำระเงินแล้ว สามารถมาแก้ไขข้อมูลได้ในวันสอบ กรณียังไม่ได้ชำระเงิน ให้ทำการสมัครใหม่

Q: หากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ ระบบไม่ปรับสถานะการชำระเงินเป็นชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือไม่มีเมนูพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ จะต้องทำอย่างไร?
A: ให้ผู้สมัคร/ผู้ปกครอง ติดต่อสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ในวัน-เวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:45 ถึง 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Q: หากชำระเงินผ่านช่องทาง ATM หรือ KTB Netbank แล้วเกิดปัญหา ต้องใช้หลักฐานการชำระเงินอย่างไรในการติดต่อโรงเรียน?
A: หากชำระเงินผ่านช่องทาง ATM ให้ใช้สลิปการทำการรายการที่เครื่องพิมพ์ออกมาให้เมื่อทำรายการสำเร็จ ส่วนช่องทาง KTB Netbank กรุณาจับภาพหน้าจอ (Capture Screen) เมื่อถึงขั้นตอนการทำรายการสำเร็จไว้

Q: หากสมัครสอบ และจ่ายเงินแล้ว ไม่สะดวกมาสอบ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่?
A: โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

Q: หากสมัครสอบ และจ่ายเงินแล้ว ไม่สะดวกมาสอบ สามารถขอข้อสอบที่ไม่ได้มาสอบได้หรือไม่?
A: ขอข้อสอบกรณีที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้มาสอบได้ โดยติดต่อสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พร้อมบัตรประจำตัวสอบในวัน-เวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:45 ถึง 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Q: หากสมัครไว้แล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนด จะขอชำระเงินในวันสอบได้หรือไม่?
A: โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระเงินเกินกำหนดทุกกรณี